שחרור ממשמורת בערעור לבית המשפט המחוזי אזרח אריתראה

1

בפני כב הנשיא יוסף אלון
דניאל אימאן (אסיר) המערער
נגד
משרד הפנים המשיב

2

3                                                                                                                                                         :נוכחים

4                                                                                                                     כפיר דניאל ד”עו כ”וב המערער

5                                                                                                                    חצרוני אביבה ד”עו המשיב כ”ב

כמו כן נוכח באולם, עו”ד אסף וייצן מהמוקד לסיוע עובדים זרים                                                              6

7                                                                                                                                                  >#1#<

8

9                                                                            פרוטוקול

10

11

24

25

5

6

7                                                                               דין פסק

8

>#2#<

המערער, כבן ,18 הינו נתין אריתריאה שהסתנן לישראל ביום ,5.6.11 דרך הגבול המצרי ושוחרר             9

ממשמורת זמן קצר לאחר מכן באשרת שהייה זמנית מסוג 2 (א) .)5(                                                          10

ביום 12.9.13 התקבלה הודעה טלפונית במשטרת תל אביב מגברת ק. ספיבק העובדת במשרד כוח            11

אדם בתל אביב. היא טענה כי המערער הגיע למשרדה, איים עליה, לא מוכן לעזוב את המקום                  12

13                                                                                                                        .המשטרה עזרת את ומבקשת

שוטרים שהגיעו למקום בניידת, ביקשו את המערער לעלות לניידת, לדבריהם הוא סירב, כי טען              14

שהגיע למשרד הנ”ל על מנת לקבל את שכר עבודתו המוחזק בידי המתלוננת הנ”ל, שהיא זו שהפנתה       15

אותו למקום עבודתו במסעדה בפתח תקווה ואשר שכר עבודתו הועבר לידיה על ידי בעל המסעדה           16

17                                                                                                                                              .לו שישולם כדי

המערער הצעיר אמר לשוטרים כי הוא דורש שהיא תשלם לו את שכר עבודתו שהועבר אליה                    18

19                                                                                                                                              .בידה והמוחזק

על פי דו”ח השוטרים הם נאלצו להשתמש בגז מדמיע שרוסס לעבר פניו של המערער על מנת                    20

21                                                                                                                                             .לניידת להכניסו

המתלוננת בהודעתה, שנגבתה ממנה לאחר כשבוע, אינה מתלוננת על תקיפה או על פגיעה פיסית.            22

לדבריה, המערער “נידנד” לה, לא עזב את מקום משרדה והמשיך לדרוש בתוקף שתעביר לו את שכר       23

24                                                                                                                                                          .עבודתו

בשלב מסוים, כך מסרה בהודעתה, הוא איים עליה כי יהרוג אותה אם לא תיתן לו את הכסף,                  25

ולדבריה שעה שאיים איום זה, הוא החזיק בידו בעט או בעיפרון.                                                               26

המערער נעצר על ידי המשטרה לצרכי חקירה והובא בית משפט השלום בתל אביב לדון בבקשת               27

28                                                                                                                            .מעצרו להארכת המשטרה

בהחלטת בית משפט השלום בתל אביב מיום 21.9.12 החליט כב’ השופט בארי, בין היתר, כדלהלן:          29

“המשיב טוען כי עבד 3 ימים בבית עסק השייך למתלוננת ושילמו לו 84 ₪ ליום והוא ביקש לקבל         30

את מלוא שכרו. גם אם גרסתו היא נכונה, עדיין דרך פעולתו לא הייתה נכונה, אולם יש לראות את         31

הדברים בפרופורציה הנכונה, ולקבוע תנאי שחרור בהתאם.”                                                                    32

לאור זאת, החליט כב’ השופט בארי, לשחרר את המערער בחתימה של ערבות עצמית של 1,111 .₪          33

בו ביום, ולאחר ששוחרר בהחלטה הנ”ל, סיכמה המשטרה את תיק החקירה וסיכום החקירה הוא          1

2                                                                                                                                                         :כדלהלן

“התיק בעניינו עתיד להיסגר בעילת חוסר עניין, אך הנ”ל עומד בתבחינים לביצוע גירוש מינהלי.          3

החקירה בעניינו הסתיימה והנל עתיד להיות מועבר להמשך טיפול רשויות ההגירה.”                          4

בו ביום הובא המערער בפני הממונה על מינהל אכיפה וזרים של משרד הפנים, נערך לו שימוע והוצא       5

נגדו צו גירוש מישראל לפי סעיף 31 א’ (ד) )2( לחוק למניעת הסתננות (כפי שתוקן ב- .)2112                      6

טרם השימוע התקבלה אצל הממונה על מינהל האכיפה הנ”ל “חוות דעת משפטן” בהתאם לנוהל            7

הטיפול במסתננים המעורבים בהליך פלילי (להלן “הנוהל,)” ולפיה, קיימות ראיות לכאורה כי הוא          8

עבר את העבירות המיוחסות לו וכי המדובר בעבירות שיש בהן “סכנה לשלום הציבור וביטחונו.”             9

בהתאם להוראות החוק למניעת הסתננות, פועל יוצא מצו הגירוש הנ”ל, הינו בהשמת המערער                10

11                                                                            .במשמורת מצוי הוא עתה ועד ומאז נעשה כך .במשמורת

המערער הובא, מספר פעמים לפני בית הדין למשמורת אשר שב ואישר את המשך החזקתו                       12

13                                                                                             .)14.3.13 מיום האחרונה ההחלטה( במשמורת

בפני ערעור מנהלי שהגיש המערער כנגד החלטות בית הדין למשמורת ובעקיפין גם כנגד צו הגירוש           14

15                                                                                                                               .הנוהל מכוח נגדו שהוצא

לאחר שעיינתי עיין היטב בהודעת הערעור ובתגובת המדינה על שלל נספחיהם, ושבתי ובחנתי את           16

הנוהל על הוראותיו, הגעתי למסקנה, כי ערעור זה בדין יסודו.                                                                    17

מסקנתי זו נסמכת על כך שעל פני הדברים המעשים המיוחסים למערער אינם עולים כדי “סכנה              18

19                                                                                                                             .”וביטחונו הציבור לשלום

הנחת המוצא שהנחתי גם בפסקי דין קודמים שעסקו בעניין הנוהל דנן הינה כי הנוהל כשלעצמו הינו       20

נוהל חוקי וכי הסמכות המוקנית לשר הפנים, או לנציגיו, להוציא צו גירוש או אפילו לבטל אשרת           21

שהייה שניתנה כנגד מסתנן החשוד בעבירות המסכנות את שלום הציבור, והמוכחות לכאורה,                  22

סמכות זו הינה בדין והינה אף חיונית ומתבקשת במדינה המבקשת לשמור על ריבונותה.                          23

עם זאת, הנוהל עצמו מסייג את תחולתו ביחס לעבירות שנעברו, או שקיימות ראיות מנהליות                  24

שנעברו, שהן מסוג העבירות שיש בהן סכנה לשלום הציבור ולביטחונו.                                                       25

הדבר מחייב בחינה של כל מקרה לגופו ולא בכדי גם על פי הוראות הנוהל נדרשת חוות דעת של                26

27                                                                                                .הדברים כך כי ומצא זה עניין בחן כי משפטן

בעניין דנן, המדובר באדם צעיר ביותר, על גבול הנערות, נתין זר, שנשלח לעבוד במסעדה, בעל                  28

המסעדה העביר את שכרו לחברת כוח האדם, וחברת כוח האדם, מסיבותיה שלה עיכבה תחת ידה          29

30                                                                                                                                          .משכרו נכבד חלק

ההתנהלות של המערער, גם על פי גרסת המתלוננת לא הגיעה בנסיבות העניין כדי סכנה לשלום               31

32                                                                                                                                     .לביטחונו או הציבור

כך קבע בית משפט השלום בתל אביב כשהחליט שאין עילה למעצרו והורה על שחרורו בערובה                1

עצמית של 1,111 ,₪ כך קבעה גם למעשה משטרת ישראל כאשר סיכמה את החקירה בכך שאין               2

3                                                                                                                          .לדין בהעמדתו לציבור עניין

אפילו לגרסת המתלוננת לא נטען כי המערער השתמש באלימות פיזית כלשהי.                                          4

הטענות שלה כנגדו התמקדו כל כולן במישור האיום ולמעשה במישור זה בלבד.                                        5

דלות חומר החקירה בעניין האירוע הספציפי מעוררת מטבע הדברים ספק גדול ביותר מה היו בדיוק       6

המילים בהן השתמש המערער הצעיר כלפי המעבידה שסירבה להעביר לו את שכרו. האם המילים           7

הגיעו כדי איום כמובנו בהגדרת עבירה זו בחוק העונשין, או שמא היו סתם דברי גסות או ביטויי             8

כעס או אימרות של תיסכול שאינם עולים כדי עבירת האיום כהגדרתה בחוק.                                           9

10                                                                                       .עברית דוברת והמתלוננת אמהרית דובר המערער

לא ברור כלל מה היו המילים המדויקות שהוא השתמש בהן, האם המתלוננת ציטטה במדויק או             11

12                                                                             .שפה ובאיזו המערער שאמר המילים את במדויק הבינה

קיצורו של דבר ספק רב ביותר אם חומר החקירה יש בו כדי לבסס ברמה הראיות המנהלית עבירה          13

14                                                                                                                                                        .איום של

אולם לא זאת עיקר, שכן גם אם ניתן היה להבין איום מסוים מהדברים, יש לבחון את הקונטקסט          15

הכולל כדי לקבוע האם איום זה עלה כדי סכנה לשלום הציבור ולביטחונו.”                                            16

17                                                                                                       .כך הדבר שאין לי ברור ,העניין בנסיבות

אין זה המקרה הראשון שבית משפט זה נתקל ביד “קלה מדי על ההדק” של רשות האכיפה ביישום         18

19                                                                                                                                                      .דנן הנוהל

20                                                                                                                                              .כך על להצר יש

חירותו של אדם הנמצא בישראל מכוח אשרת שהייה אינה דבר של מה בכך.                                              21

אכן, מסתנן השוהה בישראל והעובר עבירה המסכנת את שלום הציבור וביטחונו קיימת סמכות              22

קבועה, כמעט חובה לאחוז בצעדים המתחייבים לעניין המשך שהייתו.                                                      23

אולם, צדו השני של המטבע הינו כי יש להפעיל נוהל זה באותם המקרים בהם הסכנה לשלום                   24

25                                                                                                .הדברים ממכלול מתבקשת ובטחונו הציבור

בעניין דנן לא היה הדבר כך ולא היה מקום לאחוז נגד המערער בהליכי הגירוש והמשמורת כפי                26

27                                                                                                                                                          .שנעשה

לאור מסקנתי זאת מתייתר הצורך להוסיף ולדון בטענות נוספות שהועלו על ידי המערער וכן על ידי        28

29                                                                                                           .זה שבערעור הטענות בכתבי ,המדינה

סוף דבר – אני מקבל את הערעור, מבטל את צו הגירוש שהוצא כנגד המערער וכפועל יוצא מכך               30

מבטל את החלטות בית הדין למשמורת ומורה כי המערער ישוחרר מהמשמורת.                                       31

לאור ביטול צו הגירוש תחזור האשרה שהייתה לו, מסוג 2 (א) )5( לתוקפה והמערער ישוחרר באותם       1

תנאים שבהם שהה בטרם הושם במשמורת בפרשה נשוא הליכים אלה.                                                      2

כמו כן אני מחייב את המשיבה לשאת בהוצאות המערער בערעור זה בסכום של 3,611 .₪                         3

4

5

6

7                                                                                                                                                  >#3#<

8

ניתנה והודעה היום יב סיון תשעג, 6354/56438 במעמד הנוכחים.                                                        9

10

11

יוסף אלון, נשיא

12

13

14

15

16

הוקלד על ידי שולמית אברהם

יצירת קשר