עורך דין מעשה מגונה- מעשים מגונים

מעשים מגוניםעבירה של מעשה מגונה בפרט ועבירות מין בכלל בראי המשפט הישראלי הינן עבירות חמורות מאוד ובתי המשפט בד"כ מקפידים על ענישה מירבת ולא סלחנית כלפי עברייני מין שהורשעו, במעשים מגונים ואף מעשה מגונה יחיד.

משרד עורכי דין פלילי על ידי עורך דין פלילי דניאל כפיר ועורך דין פלילי מורן לוי מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות הכנה וייעוץ לחקירה פלילית במעשה מגונה, ייעוץ במשטרה לחשודים במעשה מגונה, ייצוג וליווי משפטי הוליסטי בכתבי אישום שהוגשו נגד נאשמים בעבירה של מעשה מגונה, לרבות מעשה מגונה במשפחה, מעשה מגונה שנעשו על ידי קטינים, ייצוג בהליכי המעצר, השחרור ועוד.

יודגש כי לייצוג משפטי של עורך דין פלילי המתמחה במעשה מגונה המייצג חשודים במעשה מגונה ישנה חשיבות עצומה למזעור הנזק ללקוח ועד זיכויו מין הדין. כמו כן יודגש כי, ישנם עורכי דין פלילים שנרתעים מייצוג חשודים במעשה מגונה ולכן ישנה חשיבות עצומה לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי המתמחה במעשה מגונה תוך נאמנות ובמסירות ללקוח וללא כל שיפוטיות לחשדות המיוחסים לו, חמורות ככל שיהיו.

מעשה מגונה, מהו?

הוראות סעיף 348 לחוק העונשין קובעות, כי:

348.(א) העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(א)(2) עד (5), בשינויים המחוייבים, דינו מאסר שבע שנים.

(ב) העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(ב)(1) עד (5), בשינויים המחוייבים, דינו מאסר עשר שנים.

(ג) העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו, אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג1), דינו מאסר שלוש שנים.

(ג1) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (ג) תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, דינו של עובר העבירה מאסר שבע שנים.

(ד) (1) העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו מאסר ארבע שנים.

(2) לענין סעיף קטן זה יראו מטפל נפשי שעשה מעשה מגוהנ באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מלאו לאדם שש עשרה שנים, והמעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

(ד1) מטפל נפשי העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים מעשה מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 347א(ב), דינו – מאסר שלוש שנים.

(ה) העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו מאסר שנתיים.

(ו) בסימן זה, "מעשה מגונה" – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

מעשה מגונה בראי בית המשפט העליון

כבוד השופטת ביניש הגדילה לפרש מבו מעשה מגונה בדנפ 7457/11 פלוני נ' מדינת ישראל, כדלקמן:

"לצורך מענה לסוגיה זו, עמד תחילה בית המשפט בפסק דינו על מורכבות ההגדרה של "מעשה מגונה" כפי שנדונה בפסיקה רבת שנים של בית משפט זה. מפסיקה זו עלה כי המבחן המנחה לקביעה האם מתקיים בהתנהגות מסוימת היסוד העובדתי של מעשה מגונה נשען על נקודת מבט מוסרית ו"אובייקטיבית", הגוזר את הגְנוּת שבמעשה מתוך השקפות החברה באשר להיותו של אותו מעשה "מעשה מגונה". לצד זאת, סקר בית המשפט מאפיינים שונים נוספים שגובשו בפסיקה המסייעים אף הם בפרשנות העבירה של מעשה מגונה. בין מאפיינים אלה הצביע בית המשפט על מניעי מבצע המעשה (בדגש על קיומו של מניע מיני) והערך המוגן בבסיס העבירה – הצורך להגן על שלמות גופו, צנעת פרטיותו וכבודו של האדם. נראה כי בנסיבות העניין הפרטניות כלל לא הייתה מחלוקת בהיבט הנוגע להתקיימות היסוד הנפשי בעבירת המעשה המגונה, אך בית המשפט חזר בקצרה על ההלכה לפיה על היסוד הנפשי לכלול שאיפה להשגת שלוש מטרות חלופיות – גירוי מיני, סיפוק מיני או ביזוי מיני.

חשוד במעשה מגונה? הוגש נגדך כתב אישום בגין מעשה מגונה?

מומלץ מאוד לפנות לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי הבקיא בייצוג חשודים ונאשמים במעשה מגונה, לעניין זה ישנה חשיבות עצומה לאפשרות ביטול כתב האישום, זיכוי מין הדין, ואף הקטנת הנזק, הקנס או המאסר שצפוי להיות כתוצאה מהרשעה בהליך פלילי של מעשים מגונים או מעשה מגונה.

עורך דין פלילי למעשה מגונה דניאל כפיר מומחה בפליליים, בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

עורך דין פלילי למעשה מגונה מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, עורך דין פלילי מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

יצירת קשר