עורך דין שב"ס זכויות אסירים

בשיטת המשפט הפלילי בישראל אסירים ועצירים זכאים זכויות מהותיות הן בתוך כותלי בית הכלא בניצוחו של שב"ס והן מחוצה לו. זכויות אלו אינן ניתנות אלא על פי דין ולכל אסיר יש הזכות בין היתר לפנות לוועדת השחרורים לקיצור עונשו או להגיש עתירת אסיר לצורך מימש זכות שנדחתה על ידי השב"ס.

 

ועדות שחרורים – וועדת השליש

לכל אסיר הזכות לבוא בפני  ועדת השחרורים  בבקשה לשחורר מוקדם על פי כל דין. זכות זו היא אחת מזכויות היסוד שיש לאסירים בשב"ס. הבסיס של השחרור המוקדם הוא בהתאם לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס״א- 2001 .

על ועדת השחרורים בטרם תחליט להורות על שחרור מוקדם של אסיר לשקול מנעד רחב של השיקולים בין היתר, שיקולים של טובת הציבור והאינטרס הציבורי שיקולים אינדיבידואליים אחרים הקשורים לאסיר, למשל מהות וסוג  העבירה בגינה שפוט האסיר, עברו פלילי הקודם, האם התבצע תשלום פיצוי לקורבן, התנהגותו האסיר בכלא במהלך ריצוי עונשו, נסיבות אישיות של האסיר, מצבו הרפואי הפיזי או הנפשי,  ידיעות מודיעיניות המחשידות את האסיר ככל שקיימות ועוד.

 

הרשות לשיקום האסיר- רש"א

זו מוסמכת לחוות את דעתה לגבי האסיר לוועדת השחרורים בבואה לשקול אם להורות על שחרור מוקדם של האסיר. תפקידה של רש"א היר בין היתר ללוות את האסיר בחודשים האחרונים של מאסרו, להכין תוכנית שיקום ככל שניתן לאחר שחרורו של האסיר ובפיקוחה המלא. יודגש כי, מומלץ להגיע לוועדת השחרורים עם חוות דעת חיובית מרש"א ובמידה ואיו כזו  ניתן להביא תוכנית ממסגרת שיקומית פרטית המתמחה בשיקום אסיר.

 

עתירה מינהלית- עתירות אסיר

זכות נוספת שקיימות לאסיר או עציר היא הזכות להגיש עתירה מינהלית נגד השב"ס או רשויות המדינה בנוגע למאסרו או מעצרו. כך למשל מקום שבקשת אסיר לחופשה נדחית הרי  שעתירת אסיר היא הדרך המעשית לתקוף את החלטת הדחייה מטעם השב"ס, דוגמא נוספת היא עתירה בגין מניעת התייחדות, או עתירה בנוגע לתנאי המאסר והרעתם, או עתירה לקבלת טיפול רפואי או נפשי שאינו בתנאי הכליאה של שב"ס, עתירה כנגד החלטתה של וועדת השחרור המוקדם שלא להורות על שחרור מוקדם ועוד.

 

על זכויות אסירים ושב"ס

מימוש של זכויות אסירים טוב שיעשה במלאכת מחשבת ומה טוב שתעשה על ידי עורך דין המומחה לזכויות אסירים שכן רשות שנתונה בידה סמכות לשקול ולהחליט, הופקדה בידה לא רק זכות להפעיל את הסמכות, אלא גם החובה לשקול את הפעלתה ולהפעילה כשמוצדק הדבר. הסמכות של שב"ס בעת מתן החלטה בעניינו של אסיר היא סמכות שבשיקול דעת, שיקול דעת זה, ככל שיקול דעת מנהלי אחר יש להפעיל בסבירות ובמידתיות, בהתאם לתכלית ההסדר החוקי הספציפי ובהתאם לעקרונות יסוד כללי מינהל תקינים.

 

עורך דין לייצוג אסירים

לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי הן בפני בוועדות שחרורים והן על ידי מימוש זכות בהגשת עתירת אסיר ישנה חשיבות עליונה ומכרעת שכן לעורך דין פלילי יש את היכולת המקצועית  והיכולת לטעון טענות משפטיות ועובדתיות שיש בהם לנסות לושכנע את הוועדה כי האסיר ראוי לשחרור מוקדם. יחד עם זאת עורך דין פלילי מכיר את המערכת ואת ההליכים המקדמיים שעל האסיר לנקוט בטרם יפנה לוועדת השחרורים אן בטרם יגיש עתירת אסיר כל שהיא.

 

עורך דין מורן לוי  צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג אסירים בפני וועדת שחרורים, בפני בית המשפט המחוזי בעתירות אסירים וכן נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, עורך דין פלילי מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים  (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

יצירת קשר