עו"ד לעבירת העסקת עובדים זרים

העסקת עובדים זרים שלא כדין יכולה להביא לידי הגשת כתב אישום על ידי רשות האוכלוסין וההגירה/משרד הפנים בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א, ולא על ידי המשטרה או הפרקליטות.

מדובר בהליך פלילי לכל דבר ועניין המתנהל בבית הדין לענייני עבודה, שבסופו יכול הנאשם להיות מורשע ורישום פלילי יימצא באמתחתו, בנוסף לקנס כספי משמעותי.

יחד עם זאת ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי הבקיא בעבירת של העסקת עובדים זרים שלא כחוקבהליך חקירה לפני הגשת כתב אישום ובהליך שלאחר החקירהולאחר הגשת כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים יכול ויביא לזיכוי מלא וביטול הרישום הפלילי, או לכל הפחות הקטנת הקנס הצפוי באופן משמעותי.

להלן תובא סקירה קצרה על עבירת העסקת עובדים זרים שלא כחוק:

 העסקת עובד זר שלא כדין

סעיפים 2(א)(1) ו2(א)(2) לחוק עובדים זרים, תשנ"א, קובעים כי:

"2. (א) מעסיק שעשה אחד מאלה –

(1) העסיק עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל מכח חוק הכניסה לישראל והתקנות לפיו;

(2) העסיק עובד זר בניגוד להוראות סעיף 1יג, ובלבד שהמעשה אינו נכלל בין המעשים המפורטים בסעיף קטן (ב);"

סעיף 2(ב)(3) לחוק עובדים זרים, תשנ"א מקים אחריות פלילית למעסיק אשר "העסיק עובד זר בלי שהסדיר לעובד הזר ביטוח רפואי בהתאם להוראות סעיף 1ד, או ניכה משכרו של העובד הזר סכום העולה על השיעור שנקבע בתקנות לפי אותו סעיף". בהתאם להוראה זו "על המעסיק מוטלת החובה להסדיר לעובד ביטוח רפואי על חשבונו" , יחד עם זאת יודגש כי כל מקרה ייבחן לגופו והסבר מניח את הדעת של המעסיק יביא לביטול רכיב ענישה זה,.

רכיב עונשי בכתב האישום בגין של אחריות נושא משרה

כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים שלא כחוק, יכול שיוגש גם כאשר מדובר על חברה/תאגיד בה נתפסו מועסקים עובדים זרים שלא כדין.

סעיף 5 לחוק עובדים זרים, תשנ"א נוגע לאחריותו של נושא משרה בתאגיד לביצוע עבירות על הוראות החוק וזו לשונו:

"5. (א) נושא משרה חייב לפקח ולעשות כל שאפשר למניעת עבירות כאמור בסעיפים 2 עד 4 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו כאמור, דינו – כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, ופקיד שחובתו מטעם התאגיד היא לפעול לקיום חובות התאגיד לפי הסעיפים האמורים.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיפים 2 עד 4 בידי התאגיד, חזקה היא שנושא משרה הפר חובתו האמורה בסעיף זה, אלא אם כן הוכיח שנהג בלא מחשבה פלילית ובלא רשלנות ושעשה כל שאפשר כדי למנוע את העבירה."

בהתאם לפרשנות המונח "נושא משרה" המדובר בממלא תפקיד משמעותי בחברה הן מבחינה פורמאלית והן מבחינה תפקודית פונקציונאלית – ויודגש כי גם דרגים נמוכים בהיררכיה הארגונית של החברה יכול ויחשבו כנושאי משרה לצורך בחינת אחריותם הפלילית מכח חוק עובדים זרים, תשנ"א,

לסיכום, לייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי הבקיא בהליך של הגשת כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים ישנה חשיבות עצומה באפשרות לביטול כתב האישום, זיכוי מין הדין, ואף הקטנת הנזק והקנס שצפוי להיטת כתוצאה מהרשעה בהליך פלילי זה.

יצירת קשר