מחיקת רישום פלילי | סגירת תיק פלילי במשטרה

מאת עורך דין פלילי למחיקת רישום פלילי | סגירת תיק פלילי במשטרה : בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 למשטרה הסמכות לנהל מרשם פלילי ובו פרטי רישום לעניין כל אדם שניתנה לגביו הרשעה או החלטה אחרת.

 

מהו רישום פלילי וכיצד ניתן למחוק אותו

רישום פלילי במשטרה הינו רישום המעיד כי חשוד שנחקר במשטרה, ולאחר מכן הוחלט לסיים את החקירה מבלי להגיש כנגדו כתב אישום, יתנהל לגבי רישום פלילי משטרתי אודות התיק החקירה לגביו הוא נחקר. רישום שכזה מהווה נזק,  כל שכן שמדובר על אדם נורמטיבי שלעולם לא נתקל אל מול רשויות החוק וזהו מפגש ראשון שלו עם המשטרה.  רישום פלילי שכזה יכול להכביד מאוד ולהכתים את שמו האדם שלגביו יש רישום בעד די פגיעה מהותי בחייו הפרטים, למשל הקושי בלהתקבל למקומות עבודה או קשיים באישורי כניסה  למקומות בטחונים, לרבות קשיים בגיוס לצה"ל ועוד, עד כדי פגיעה בשמו הטוב כאמור ויפים לענייננו דברי  כבוד הנשיא בדימוס, השופט אהרון ברק, קבע בע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא כדלקמן: "החברה הדמוקרטית אינה יכולה להסתפק אך ורק בהגנה על שלמות גופו של האדם. שֹומה עליה להגן גם על שמו הטוב של כל אחד ואחד מבני החברה"

 

סוגי רישום במרשם הפלילי של המשטרה

(1)   הרשעות וענשים של בית משפט או בית דין בפלילים (להלן – בית משפט) בשל פשעים ועוונות (להלן – עבירות);

(2)   צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה – למעט צווים נגד מתלונן – וצווי שירות לתועלת הציבור, אף אם ניתנו ללא הרשעה, והכל עקב עבירה;

(3)   קביעת בית משפט באישום בעבירה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי;

(4)   קביעה לפי סעיף 24 וצו לפי סעיף 26 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א–1971;

 

עילות סגירת תיק במשטרה – מחיקה וביטול של הרישום הפלילי במרשם המשטרתי

תיק משטרה יכול להיסגר ללא הגשת כתב אישום לבית משפט באחת משלוש העילות, הבאות :

עילת ראשונה: "אי פתיחה בחקירה או סגירת תיק בעילת "נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה/להעמדה לדין" – במצב כזה יכול ויוותר רישום פלילי משטרתי.

עילה שנייה: "היעדר ראיות מספיקות"- כתוצאה מסגירת תיק בעילה זו, יוותר רישום פלילי משטרתי

עילה שלישית: "היעדר אשמה"- העילה היחידה לפיה תיק במשטרה ייסגר וייעלם כליל מהמרשם המשטרתי.

 

מחיקת רישום פלילי | סגירת תיק פלילי במשטרה, כיצד:

סעיף 62(ב) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי : “על החלטה שלא להעמיד לדין תימסר לחשוד הודעה בכתב שבה תצוין עילת סגירת התיק והחשוד יהיה רשאי לפנות לתבוע שסגר את התיק בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה" ועוד נאמר כי "חזקת החפות מחייבת לקבוע כי תיק חקירה ייסגר בעילה של היעדר אשמה, אלא אם כן שוכנעו רשויות התביעה כי קיים ספק ממשי לגבי חפותו של אדם. (בגץ 6213/14).

 

הגשת ערר: יש לבקש מיחידת התביעות המשטרתית את חומר החקירה לגבי התיק שנסגר ובגינו נותר רישום פלילי וזאת תוך 30 ימים מרגע קבלת ההודעה על סגירת תיק המשטרה ולנמק טענות משפטיות לשינוי סגירת עילת התיק לעילה של היעדר אשמה כאמור לעיל

 

בקשה למחיקה בעילת התיישנות: לניתן להגיש בקשה לביטול הרישום המשטרתי למשטרת ישראל, רק לאחר התיישנות העבירה ולאחר מספר שנים- בעבירה מסוג עוון, ניתן להגיש בקשה בחלוף 5 שנים מרגע פתיחת התיק מחיקה אוטומטית של התיק מהמרשם בחלוף 7 שנים יימחק התיק מהמרשם הפלילי בעבירות מסוג עוון עבירה מסוג פשע ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום המשטרתי בחלוף 7 שנים.

 

החשיבות של עו"ד לצורך מחיקת רישום פלילי | סגירת תיק פלילי במשטרה

ישנה חשובות עצומה לייצוג משפטי והעלאת נימוקים משפטיים רלוונטים לצורך שינוי עילת התיק להיעדר אשמה, לרבות הוצאת חומר החקירה מהיחידה התובעת של המשטרה וניתוח ראייתי מעמיק של חומר החקירה שנאסף, משרד עורך דין פלילי מורן לוי מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות מחיקת רישום פלילי | סגירת תיק פלילי במשטרה, הכנה וייעוץ לחקירה פלילית, ייעוץ בתחנת משטרה, ייצוג וליווי משפטי במהלך מעצר הימים, מעצר עד תום ההליכים והגנה משפטית היקפית במשפט הפלילי, לרבות ייצוג בהליכי המעצר והשחרור ועוד.

יצירת קשר