הסדר מותנה | סגירת תיק פלילי ללא משפט

הסדר מותנה הוא הסדר לפיו יכול יביא עורך דין פלילי לסגירת התיק הפלילי כנגד הלקוח-הנאשם ללא הגשת כתב אישום וללא קיום משפט כנגדו וזאת כאשר  קיימות ראיות מספיקות לאישום בעבירה, אם נסיבות העניין בכללותן מתאימות לאי-העמדה לדין נוכח הנסיבות, העבודות ובחינת הראיות בתיק.

 

 סוגי עבירות בהם ניתן לערוך הסדר מותנה         

בדר"כ לא ייערך הסדר אלא בעבירה מסוג חטא או עוון, מדובר על עבירות ברף הנמוך בחומרתן, הן על פי נסיבותיהן, עובדותיהן והן על פי חוק העונשין.

 

 

תנאים לסגירת תיק בהסדר מותנה

לא יוגש כתב אישום נגד החשוד והתובע יסגור את תיק החקירה אם יודה החשוד בעובדות המהוות את העבירה המפורטות בהסדר ויקיים את התנאים שיפורטו בו.

 

 

תנאים שיכללו בהסדר מותנה לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982:

 

(1)   תשלום לאוצר המדינה בסכום שלא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, אף אם ההסדר כולל יותר מעבירה אחת, באופן ובמועדים שיפורטו בהסדר, ובלבד שתקופת התשלום לא תעלה על שנה; נקבעה בחוק הוראה ולפיה ישולמו קנסות בשל עבירה לגורם אחר, יציין זאת התובע, והתשלום ישולם לאותו גורם; בוצעה עבירה בבניין לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, על ידי בני זוג שהם בעלי הבניין ומנהלים משק בית משותף, לא יוטל על בני הזוג יחד סכום העולה על הסכום האמור.

 

(2)   תשלום פיצוי לנפגע עבירה בסכום שלא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, באופן ובמועדים שיפורטו בהסדר, ובלבד שתקופת התשלום לא תעלה על שנה; התשלום יועבר לנפגע לאחר שהתובע סגר את התיק לפי סעיף 67ו;

 

(3)   התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה על שנה;

 

(4)   עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום שיקבע קצין מבחן, לרבות ביצוע שירות לציבור כהגדרתו בסעיף 71א(1) לחוק העונשין, והימצאות בפיקוח קצין מבחן לתקופה שיקבע קצין המבחן, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 71ו לחוק העונשין, והכל לתקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה על שנה, ובמקרים מיוחדים, בהמלצת קצין המבחן – שלא תעלה על 18 חודשים;

 

 

 

 

(5)   נקיטת אמצעים המנויים בתוספת החמישית לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה, לשם השבת המצב לקדמותו ולמניעת ביצוע עבירה שבהסדר, ובלבד שיש זיקה עניינית בין התנאי ובין העבירה שבוצעה, והכול לתקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה על שנה, ובמקרים מיוחדים כמפורט בתוספת החמישית – לתקופה שלא תעלה על שנתיים.

 

העברת תיק למסגרת של הסדר מותנה לאחר הגשת כתב אישום(!)

 

כאמור ישנם כמה סוגי עבירות שניתן להביא לסגירת תיק בגינן בהליך של הסדר מותנה והמטרה בייצוג משפטי לצמצם את חומרת העובדות והנסיבות המהוות עבירות והיקף התנאים שיחולו על הנאשם במסגרת ההסדר המותנה.

 

משרד עורכי דין פלילי על ידי עורך דין פלילי דניאל כפיר ועורך דין פלילי מורן לוי  מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים לרבות סגירת תיק בהסדר מונה גם אם כבר הוגש כתב אישום כנגד החשוד. כן, הדבר אכן אפשרי. יודגש כי לייצוג משפטי של עורך דין פלילי המתמחה בסגירת תיק בהסדר מותנה ישנה חשיבות עצומה למזעור התנאים וקנס  במסגרת ההסדר.

 

עורך דין פלילי להסדר מותנה  וסגירת תיק פלילי ללא משפט דניאל כפיר מומחה בפליליים, בעל וותק של 20 שנות ניסיון של הצלחות והישגים משפטיים, בוגר תואר במשפטים LL.B מאוניברסיטת תל אביב, מכהן גם כשופט צבאי, בדרגת רב סרן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, במסגרת שרות המילואים.

 

עורך דין פלילי להסדר מותנה  וסגירת תיק פלילי ללא משפט מורן לוי, צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג נאשמים, חשודים ואזרחים רבים, עורך דין פלילי מורן לוי בוגר תואר ראשון במשפטיים  (.LL.B) ותואר שני במשפט פלילי (.LL.M) מאוניברסיטת בר אילן.

 

(חיפושים קשורים הסדר מותנה | סגירת תיק פלילי ללא משפט-הסדר מותנה השלכות, הסדר מותנה תשלום, הסדר מותנה , תעודת יושר, מחיקת רישום, הסדר מותנה תביעה אזרחית

טלפוןי חידת הסדר מותנה, המשמעות של הסדר מותנה)

יצירת קשר